הנחיות למתן היתר בניה

 

להלן הנחיות למתן היתר בניה לקבלת טופס 4: