טופס עדכון נפשות

פרטים אישיים
יש לצרף להצהרה זו את המסמכים הבאים:

צילום ספח תעודת הזהות של הנפשות מעל גיל 18 או תמצית ממרשם האוכלוסין של משרד הפנים.

(ילדים מתחת לגיל 18 יוצגו בספח או בתמצית הרישום של ההורים)
את האישורים הנדרשים לגבי מי שאינם אזרחי ישראל.

צרכן המתגורר ביחידת דיור שאינה במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות או בתמצית הרישום ישלח לתאגיד 'מעיינות העמקים' בנוסף להצהרה שלהלן, את כלל הנספחים הבאים:

3.1 מסמכים בהתאם לסעיף 1.

3.2 מסמך המאמת את מקום מגוריו בפועל

(לדוגמא: חוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן).

3.3 אישור ספק המים של מקום המגורים הרשום הממוען ל 'מעיינות העמקים' כי לעניין חישוב מספר נפשות מוכר הוא, או מי מהמתגוררים עימו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום המגורים הרשום.

צרפו את המסמכים הרלוונטים:
סוגי קבצים jpg,pdf,bmp (קבצים שאינם עולים על 1 Mb)
טופס אשר לא ימולא כנדרש ולא ישלח עם הטפסים הרלוונטים לא יטופל.