בקשה לבירור חיוב צריכת מים חריגה

על פי החוק, האחריות של תאגיד המים הוא - טיפול בצנרת הציבורית בלבד עד למד המים הראשי בכניסה לבניין בלבד.

ממד המים הראשי בבניין והלאה כל הצנרת הינה צנרת פרטית השייכת לדיירים ובאחריותם. גם הצנרת המשותפת של הבניין או מתחם המגורים נחשבת לצנרת פרטית בבעלות הדיירים ועל כן לתאגיד מעיינות העמקים אין דרך לדעת מה הגורמים לצריכות חריגות בדירות הבניין או בשטח המשותף.

צריכות חריגות יכולות לנבוע מהסיבות הבאות:

1.      אירוח בני משפחה נוספים לתקופה ממושכת

2.      מילוי מאגרי מים בבניינים רבי קומות

3.      פיצוץ צינור מים בשטח המשותף במתחם המגורים או באזורים רטובים בדירה.

4.      מילוי בריכות בתקופת הקיץ

5.      השקיה אוטומטית שאינה תקינה – מחשב ההשקיה משקה כמויות גדולות יותר או מספר פעמים רב יותר.


מהי "צריכה חריגה מאוד" על פי החוק

החוק מגדיר צריכה חריגה מאוד כך: "צריכה חריגה מאוד" - כמות המים שנמדדה במד-מים משויך, ובמד מים ראשי - הפרשי המדידה שנמדדו, השווה או העולה על 200 אחוזים מהצריכה הרגילה במד-המים או מהפרשי המדידה הרגילים, לפי העניין;

במד ראשי תוגדר צריכה חריגה מאוד, רק אם נספרה במד ראשי כמות של לפחות 30 מ"ק במכפלת מספר צרכנים רשומים במבנה, לחודש וגם צריכה של 200% ומעלה ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

בדיקת תקינות מד המים (בדיקת בוררות)

אם אתם חוששים שיש אפשרות כי מד המים שלכם אינו תקין, ניתן להעביר אותו לבדיקה במעבדה חיצונית המוסמכת ע"י רשות המים לצורך זה. 
להלן תהליך בדיקת תקינות מד המים על פי הנחיות רשות המים:

 1. הגשת בקשה לבדיקת מד מים במבדקה מוסמכת (בוררות) - הבדיקה כרוכה בתשלום והסכום משתנה מעת לעת על פי הנחיות רשות המים (התשלום נגבה פרונטלי או טלפוני).
 2. צוות מעיינות העמקים יפרק את מד המים הקיים, ישלח אותו לבדיקת מעבדה חיצונית שהוסמכה ע"י רשות המים ויתקין חדש במקומו.
 3. במידה ודו"ח המעבדה קבע כי מד המים לא תקין, התאגיד יישא בתוצאות הבדיקה ותוחזר לצרכן עלות הבדיקה. כמו כן, תיערך בדיקה לבדוק אפשרות להחזרי תשלומים על צריכה חריגה - במידה והיתה כזאת, על פי הוראות החוק.
 4. במידה ודו"ח המעבדה קבע כי מד המים נמצא תקין, עלות הבדיקה לא תוחזר. התושבים לא יזוכו בגין טענות על צריכה חריגה ככל שהיו כאלה.

 

בקשה לבירור חשבון תקופתי

אם לדעתכם חשבון המים שגוי ואינו משקף את הצריכה האמיתית שלכם בפועל, אתם זכאים להגיש בקשה לבירור חשבון המים על פי החוק לתאגיד "מעיינות העמקים" לבדיקת חיובי המים.

להלן הסבר על ההליכים לבקשת בירור חשבון מים, על פי סעיף 43 לכללי אמות מידה :

עד מתי ניתן להגיש בקשת בירור?

ניתן להגיש בירור של חיוב צריכת מים לא יאוחר מ- 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום.

 

איך מגישים את הבקשה?

יש למלא את הבקשה בטופס בקשה לבירור חיוב חריג לצריכת מים במסגרתו ניתנת הצהרה שאין נזילה בנכס. אם יש נזילה יש למלא טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל נזילה במערכת המים הפרטית.

הודעה על תוצאות הבירור ובדיקות נוספות

 1. לפי סעיף 47 לכללי אמות מידה, החברה תודיע לצרכן בכתב, בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה לעריכת בירור, על תוצאות הבירור שערכה לפי סעיף 43 (ג) והפעולות שנקטה בעקבותיו.
 2. החוק קובע כי במכתב תובהר  זכותו של הצרכן לדרוש מהחברה, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, לערוך בדיקות נוספות לפי סעיף 48,  או לדרוש מהחברה לשלוח את מד המים לבדיקה במבדקה לפי תקנה 47 לתקנות מדידת מים.
 3. הסבר בדבר בדיקת מבדקה והתעריפים החלים עליה יפורט במכתב שיישלח אליכם. כמו כן תפורט  זכותו של הצרכן לקבל החזר כספי אם יתגלה בבדיקת המבדקה שמד המים לא היה תקין.

עריכת בדיקות נוספות

ניתן לדרוש מהתאגיד לערוך בדיקות נוספות בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור. דרישה זו תלווה במילוי הטופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים.

מה בודקים בבדיקות הנוספות?

 • האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס או בצינורות המספקים מים לאזור שבו מצוי הנכס ויש יסוד סביר להניח כי העבודות השפיעו על המדידה במד המים.
 • האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
 • האם מד המים הותקן באופן הנדרש לפי תקנות מדידת מים.
 • התנאים שבהם רשאי לפנות בבקשה לבירור חיוב חריג לפי סעיף 52א לכללי אמות מידה- ככמופיע בהמשך.
 • כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס החברה נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב בעד צריכת מים.

 

בקשה לבירור חיוב חריג מאוד

סעיף 52א לכללי אמות מידה מסביר האם אתם עומדים בתנאים שקבעה רשות המים להגשת בקשה לזיכוי בגין חיוב חריג מאוד.

שימו לב כי יש לעמוד בכל התנאים המצוינים כאן לשם הגשת הבקשה.

 1. מד המים המשויך לצרכן (מד המים הדירתי) או במד-המים הראשי בנכס, נמדדה בתקופת החיוב צריכה חריגה מאוד.
 2. לידיעתכם החוק מגדיר צריכה חריגה מאוד, כצריכה של 200% ומעלה ביחס לתקופה מקבילה אשתקד,  ו- 30 מ"ק לחודש לפחות במד משויך (מד דירתי). במידה ואין קריאה לאותו צרכן בתקופה מקבילה אשתקד, יש לפעול לפי הגדרות כללי אמות מידה.
 3. במד ראשי תוגדר צריכה חריגה מאוד, רק אם נספרה במד ראשי כמות של לפחות 30 מ"ק במכפלת מספר צרכנים רשומים במבנה, לחודש וגם צריכה של 200% ומעלה ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.
 4. בתנאי שמילאתם טופס בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים והצהרתם בבקשה כי לא ידועה לכם כל סיבה לצריכה החריגה.
 5. בתנאי שמד המים נשלח לבדיקה במעבדה ותוצאת הבדיקה היא כי הוא תקין.
 6. לבקשה לבירור חיוב חריג יש לצרף אישור שנחתם בידי שרברב, כי לא נמצאו בנכס סימנים לנזילה, חיבור שלא כדין למערכת המים או שימוש באמצעים לשיבוש מדידת המים בנכס. באישור יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך.
 7. בעת הגשת הבקשה אתם מתחייבים לאפשר לנציג של החברה לבקר בנכס לצורך בירור של החיוב החריג בעד צריכת המים.
 8. עם קבלת הבקשה, יפעל התאגיד לערוך את כל הבדיקות הנדרשות עפ"י חוק.
 9. נציג של החברה יבקר בנכס, יבדוק כי אין סימנים לנזילה בנכס או לשינוי במאפייני צריכת המים של הצרכן ויערוך כל בדיקה נוספת בנכס הנדרשת בנסיבות המקרה לבירור של החיוב בעד צריכת המים. הביקור ייערך בתיאום מראש עם התושבים הפונים.
 10. עם סיום עריכת הבדיקות יובא המקרה בפני מנכ"ל החברה, שיחליט לאור מכלול הבדיקות והנתונים הקיימים, לרבות כמות המים שנמדדה במד בתקופת החיוב העוקבת לתקופה המצוינת בבקשה, האם יש יסוד סביר להניח כי הכמויות הנקובות בהודעת החיוב הן בלתי סבירות ואינן משקפות את כמויות המים שסופקו לנכס.
 11. החוק קובע כי הזיכוי יכול להינתן רק עבור שתי תקופות חשבון בלבד, גם אם לדעתכם החיוב החריג נמשך על פני זמן ארוך יותר.
 12. המנכ"ל יחליט בבקשה לבירור חיוב חריג ויודיע על כך לצרכן בכתב בתוך 60 ימים ממועד הגשתה: החליט המנהל הכללי לדחות את הבקשה – יפרט בהודעה את נימוקי הדחייה ואת זכותו של הצרכן להשיג על ההחלטה לפני הרשות הממשלתית לפי סעיף 108 לחוק בתוך 30 ימים מקבלתה, לפי סעיף 53 לכללי אמות מידה .
 13. היה למנהל הכללי של החברה או לקרובו עניין אישי באישור הבקשה, לא ידון בה המנהל הכללי, והיא תועבר להחלטת הרשות הממשלתית לפי הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים. החברה תודיע לצרכן על מניעת המנהל הכללי לדון בעניין עקב עניין אישי, ועל העברתו להחלטת הרשות הממשלתית. לעניין זה, "עניין אישי" ו"קרוב" – כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

מתי לא ניתן להגיש בקשה לבירור חיוב חריג?

שימו לב: החוק קובע מספר תנאים לפיהם לא ניתן כלל להגיש בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים.

תנאים אלה מוסברים להלן:

 • החוק קובע כי אם הגשתם בשנתיים האחרונות בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים מד המים הדירתי (הפרטי) או במד המים הראשי בבניין, לא תוכלו להגיש בקשה נוספת לתאגיד לגבי אותו מד מים בגינו כבר הגשתם את הבקשה.
 • החוק קובע כי במקרים אלה, ניתן להגיש את את הבקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים לרשות הממשלתית- רשות המים. ניתן להגיש את הבקשה במקרה זה דרך אתר רשות המים.