הצעות מחיר למכירת כלי רכב1.  תאגיד מעיינות העמקים בע"מ ( להלן: "התאגיד") ח.פ 514423573, מזמין בזה הצעות מחיר לקנית כלי רכב מהתאגיד.

2.  כמפורט להלן:

 • מס' רכב: 819-25-002
 • סוג הרכב: סאנגיונג
 • דגם: רקסטון
 • מועד עלייה לכביש: 03/2022
 • קבוצת רישוי: 6
 • הספק: 202
 • אוטומט: כן
 • הנעה: 4X4
 • ק"מ: כ- 100,000
 • רמת גימור: EX-L
 • וו גרירה: יש 
    (הערכה)

3.  ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בקישורים בסוף המודעה. ניתן גם לעיין ו/או לקבל את מסמכי ההזמנה במשרדי התאגיד, ברחוב שד' יצחק רבין 9 מרכז ביג יוקנעם, בימים א' ה', בשעות העבודה של תאגיד.

4.  את כלי הרכב הנ"ל, ניתן לראות במשרדי התאגיד, ברחוב שד' יצחק רבין 9 מרכז ביג יוקנעם, בימים א' ה', בתאום טלפוני בלבד עם נטלי עוזרת מנהל אגף תפעול בטל: 8569613 - 04 וזאת החל מתאריך 23/11/2023 עד 14/12/2023.

5.  אין במידע הכלול במודעה זו ו/או בזה שיימסר על ידי החברה בכדי לפטור את המציעים מבדיקת הזכויות בחברה ו/או במצבו הנוכחי. הרכב יימכר במצבו "as is" מבלי שתהא לחברה אחריות כלשהי למצבו, תכונותיו, זהותו ו/או מספר הבעלויות הקודמות.

6.  המציע יצרף להצעתו, המחאה לטובת התאגיד, בגובה של 10% מסך הצעתו לכלי הרכב. הסדרת הליכי העברת הבעלות ברשויות המתאימות יחולו על הרוכש; כל המסים ו/או תשלומי החובה, לרבות מע"מ, במידה ויחולו, בגין העברת הבעלות ורישומה על שם הרוכש, ישולמו על ידי הרוכש.
 
7.  הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן או התמחרות עם המציעים השונים או עם חלקם והוא רשאי לבטל את ההליך על פי שיקול דעתו.

8.  את ההצעות בצירוף ההמחאה וכל מסמכי ההצעה יש להכניס לתיבת הצעות מחיר במשרדי התאגיד, ברחוב שד' יצחק רבין 9 מרכז ביג יוקנעם, בשעות העבודה, במעטפה סגורה הנושאת ציון "הצעות מחיר כלי רכב", וזאת עד לתאריך - 14/12/2023 .

9.  מובהר כי הזוכה יידרש לחתום על הסכם מכירה בנוסח הנמצא בידי החברה. ניתן לעיין בנוסח החוזה במשרדי החברה או באתר התאגיד (כפי שרשום בסעיף 2 לעיל).