הסבר על חשבון המים והביוב

 

 

תקופות חיוב
חשבון המים והביוב נשלח לבתי התושבים אחת לחודשייים, על פי רוב לצריכה של 60 ימים. במידה וצריכת המים המחושבת הנה לתקופה שונה יצוין בחשבון.        

 

 

תחום אחריות
"מעיינות העמקים" אחראית לרשת המים העירונית, עד למד המים הכללי בכל נכס. האחריות לרשת המים הפרטית ותיקונה מוטלת על הלקוח ולרבות האחריות על אובדן מים הנובע מנזילה או מאביזרים שאינם תקינים ברשת הפרטית.  

 

 

כמות צריכת מים
נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה לחיוב ביחידות של מטר קוב (מ"ק) נכון ליום הקריאה.        

 

קריאות מדי מים
כדי שמד המים ייקרא באופן תקין יש לוודא כי קיימת נגישות מקסימאלית המאפשרת את קריאתו. כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים נקבעת הצריכה על פי הערכה.       

 


איחוד תעריפים 
בהתאם לחוק אוחדו תעריפי המים והביוב לתעריף אחד עליו מתווסף מע"מ כחוק, בחשבון המים הנוכחי לא יופיעו בנפרד חיובי ביוב.       


ספחי תשלום
הספח התחתון של החשבון נועד לאלו המשלמים בבנק, או בדואר, ספח זה הוא הקבלה הנשלחת ל "מעיינות העמקים". הספח העליון הוא חשבונית ללקוח, לאחר התשלום משמח הספח כחשבונית מס/קבלה.  

 


תשלום במועד
יש לשלם את החשבון עד למועד הנקוב בחשבון. על פי כללי והוראות רשות המים הממשלתית מחויב התאגיד בחיוב צרכנים שמאחרים בתשלומים בריבית פיגורים בשיעור שנקבע בכללי רשות המים הממשלתית. כמו כן, אי תשלום במועד עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, חיוב בגין הוצאות אכיפה וניתוק מד המים. חיבור מד המים ייערך תוך 12 שעות עבודה לאחר תשלום החוב, בתוספת תשלום אגרת חידוש חיבור.      

 

 

הסבר מושגים בחשבון המים והביוב

מספר הנכס | תואם למספר הנכס בארנונה, כדי שהנתונים במערכת המחשוב של "מעיינות העמקים" יהיו תואמים לנתונים במערכת המחשוב של העיריות.      

מספר זיהוי מים | מספר פנימי במערכת הנועד לזהות את מד המים הפרטי של התושב מתוך מערכת מדי המים של הבניין בו הוא מתגורר.  

תקופת חשבון | חשבונות המים והביוב נשלחים לבתי התושבים אחת לחודשיים. כל משלוח שכזה מוגדר כתקופה.  

מספר מד מים | מופיע מתחת לזכוכית בה מצוינת הצריכה במד המים. המספר נועד לשייך את מד המים ללקוח במערכת המחשוב של התאגיד. כך אנו יכולים לדעת מהי ההיסטוריה של מד המים והתושב יכול לוודא שאכן מספר מד המים המופיע בחשבון הוא המספר המופיע במד המים שלו.  

תאור מהות | מסווג את צרכי השימוש שנעשו במים – עסקי, פרטי, צריכה על פי הקצבה למספר נפשות ועוד.  

סה"כ ימי צריכה | מציג את כמות הימים בפועל בגינם חויב החשבון.  

תאריך קריאה | התאריך בו התקיימה קריאת צריכת המים (נמדדת במטר קוב).  

קריאה קודמת | נתוני הצריכה אשר נמדדו בתקופת החיוב הקודמת.  

קריאה נוכחית | נתוני הצריכה אשר הופיעו בקריאת מד המים האחרונה.      

תוספת לצריכה | מציין האם ישנה תוספת צריכה אשר אינה מופיעה במד המים. לדוגמא, במקרים בהם מד המים עצר או הוחלף – בפרק הזמן שבין הקריאה הנוכחית לקודמת מציינת התוספת  לצריכה את הכמות שנקראה במד המים הישן.  

צריכה משותפת | צריכת המים המשותפת לכלל דיירי הבית המשותף. הצריכה הכוללת של הבניין נמדדת על ידי מד מים כללי המותקן בכל בניין. הצריכה הפרטית של כל דייר נמדדת על ידי מדי מים אישיים השייכים לכל אחת מהדירות. חישוב הצריכה המשותפת נעשה על ידי הפחתת סך כמות המים הנמדדת במדי הצריכות הפרטיות מסך כמות הצריכה שנמדדה במד הכללי. בהתאם לחוק, הצריכה המשותפת מחולקת בין יחידות הדיור וחלק יחסי מתווסף לצריכה הדירתית כצריכה פרטית לכל דבר. החיוב עבור צריכת מים משותפת נובע, בין השאר, משימוש בצנרת הראשית לצרכים המשותפים של הבניין, כגון שטיפת חדרי מדרגות, השקיית גינה ועוד.  

תעריפי המים | פירוט של כל מדרגות המחירים לפיהן מחויב הלקוח.  

מספר מסלקה | המספר המזהה של החשבונית במערכת, נועד לזהות את החשבון בעת תשלום טלפוני או דרך האינטרנט.  

 

עדכון מספר נפשות / פרטי צרכן

לקוחות אשר לא עדכנו את פרטי צרכן המים בעירייה ו/או בתאגיד נקראים לעדכן את פרטי הצרכן ביחידת הדיור לא יאוחר מתאריך 31.12.2010. בהתאם להוראות החוק, צרכן אשר לא יעדכן את פרטי מס הנפשות עד למועד הנקוב, החל מ 1.1.2011 יעמוד מספר הנפשות המוכר ליחידת הדיור על 2 נפשות.

למען הסר ספק, לקוחות אשר עדכנו בשנה האחרונה את פרטיהם, אינם נדרשים לעדכן פעם נוספת את הפרטים אלא אם כן חל בהם שינוי. לנוחיותכם, מספר הנפשות בפרטי יחידת הדיור כפי שמעודכן במערכת ביום המשלוח הודעה זו מוצג בסעיף תאור מהות בחלקו הקדמי והעליון בחשבון זה.

 

תשלום בהוראת קבע
ניתן לשלם את הוראת הקבע בארבעה מועדים שונים ובשני תשלומים. לפרטים נא לפנות למחלקת שירות הלקוחות בתאגיד.

 

פיצול הוראות קבע / עדכון אמצעי תשלום
(בהתאם לחוק תאגידי המים והביוב התשס"א - 2001, הקניית זכויות וחובות העירייה לתאגיד) לנוחיות הלקוחות אשר חתמו בעבר על הרשאה לחיוב חשבון לצורך תשלום חשבונות הארנונה, המים והביוב בעיריות, בהתאם להוראות החוק פיצלנו עבורכם את הרשאה זו ומעתה ואילך החיובים יוצגו בשתי פעולות תשלום נפרדות, האחת בעבור חשבון הארנונה והשנייה בעבור חשבון המים והביוב.


בירורים בנושא חשבון המים והביוב התקופתי

עם קבלת החשבון, אנא בדקו היטב את פרטי החשבון. 

בירורים בנושא חיובי מים וביוב ובקשה לעריכת בירור חשבון 

לבירורים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות בתאגיד. בקשה לעריכת בירור חשבון ניתן להגיש לתאגיד מעיינות העמקים בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שנקבע לתשלום.

פניה לרשות הממשלתית למים וביוב 
במידה והנכם מעוניינים לערער על החלטת תאגיד מעיינות העמקים בנושא בקשת בירור החשבון, באפשרותכם לפנות לרשות הממשלתית למים וביוב:

בכתובת: יחידת פניות הציבור, רשות המים, רחוב בנק ישראל 7, ת.ד. 36118, ירושלים 9195021

 
טל: 076-5300905
 
פקס: 03-7605702
 

לשליחת טופס מקוון >

 
 

הודעת הרשות הממשלתית למים וביוב / עדכון תעריפי מים וביוב
(בהתאם לתעריפים לשירותי מים וביוב התש"ע - 2009) בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב בתאריך 1.7.2011 עודכנו תעריפי המים במדינת ישראל ולכן בחשבון זה המתייחס לתקופת צריכה מעורבת (אמצע יוני – אמצע יולי) החישוב ייעשה על פי שני תעריפים: האחד, התעריף שהיה נהוג עד לתאריך 31.6.2011 והשני, התעריף המעודכן החל מתאריך 1.7.2011. חשוב לציין כי בשני התעריפים החישוב נעשה בהתאם לכמות מוכרת (2.5 מ"ק לחודש לנפש עד ליום 31.6.2011 ו 3.5 מ"ק לנפש החל מה-1.7.2011) כל כמות שמעבר לכמות המוכרת תחוייב בתעריף השולי.

 

 

 

מידע נוסף על עדכון מחיר המים והביוב ניתן לקבל באתר הרשות הממשלתית למים וביוב בכתובת www.water.gov.il