צריכת מים משותפת

דרך חישוב צריכת המים המשותפת הוגדרה בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב להקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע – 2009 (פורסמו בקובץ תקנות 6847, י"ד בטבת התש"ע, 31.12.2009).

 

להלן ההגדרה: " צריכת מים משותפת – הפרש הקריאה של מד המים הראשי של הנכס המותקן בגבול הנכס, ושל כלל קריאות המים של מדי המים של כל יחידות הדיור או צרכני המים בנכס, הכל לפי העניין, לרבות מים לחימום, מים חמים, מים לגינון נוי ומים לכל שימוש אחר בנכס." 

 

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב להקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע – 2009 הוגדרו בסעיף 25 לכללים דרך החישוב והחיוב של "צריכת מים משותפת":

 

  • בנכס המשמש למגורים בלבד – בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס.
  • בנכס אחר – לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת שרשמו כל מדי המים הנפרדים בנכס.
  • במקרים בהם לא ניתן לפעול לפי אחת מהשיטות המתוארות לעיל – לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין 'מעיינות העמקים' לבין כל הצרכנים בנכס, או – באין הסכמה בין 'מעיינות העמקים' והצרכנים כאמור – לפי חלוקה אחרת הנראית ל'מעיינות העמקים' כסבירה והולמת בנסיבות העניין.

 

צריכת המים המשותפת שמתקבלת לאחר החלוקה, נוספת לצריכת המים הביתית או לצריכה למטרה אחרת, שמשמשים לה המים בנכס.

 

לדוגמא:

נניח לדוגמא נכס למגורים הכולל 5 יחידות דיור לכל אחת מיחידות הדיור מונה מים דירתי בנוסף בגבול המגרש מותקן מונה מים ראשי המונה את כלל כמות המים המסופקת לאותו הנכס.

 

מקרה א' – דוגמא למקרה שבו אין תוספת צריכה משותפת:

מונה המים ראשי מראה צריכת מים תקופתית של – 100 מ"ק.


לוח 1 – סיכום צריכת המים במונים של כל יחידת דיור וצריכת המים המשותפת


 
צריכה במ"ק לתקופה במד בכל יחידת דיור
      תוספת צריכה משותפת
יחידת דיור 1
10
0
יחידת דיור 2
20
0
יחידת דיור 3
50
0
יחידת דיור 4
5
0
יחידת דיור 5
15
0
סה"כ
100
0

 


מכיוון שצריכת המים של מד המים הראשי שווה לסה"כ צריכות המים של המדים ביחידות הדיור לא קיימת צריכת מים משותפת.
 

מקרה ב' – דוגמא למקרה שבו יש תוספת צריכה משותפת לכל יחידת דיור:

מונה המים ראשי מראה צריכת מים תקופתית של – 100 מ"ק.


לוח 2 – סיכום צריכת המים במונים של כל יחידת דיור וצריכת המים המשותפת


 
צריכה במ"ק לתקופה במד        
בכל יחידת דיור       
תוספת צריכה משותפת במ"ק
לתקופה בכל יחידת דיור
יחידת דיור 1
10     
3
יחידת דיור 2
20     
3
יחידת דיור 3
40     
3
יחידת דיור 4
5     
3
יחידת דיור 5
10     
3
סה"כ
85     
15מכיוון שצריכת המים של מד המים הראשי הנה 100 מ"ק לתקופה בעוד צריכת המים בסה"כ של כל יחידות הדיור הנה 85 מ"ק קיימת כמות של 15 מ"ק של צריכת מים משותפת, כמות צריכת המים המשותפת מתחלקת באופן שווה בין יחידות הדיור לכל יחידת דיור מתווספת צריכה משותפת של 3 מ"ק לאותה התקופה.

 

מה הסיבות לצריכה משותפת גבוהה

תאגיד המים והביוב 'מעיינות העמקים' מודע לכך שצריכת מים משותפת גבוהה משפיעה על חשבון המים והביוב להלן מספר סיבות אפשריות:

  • שימוש במים לגינון ו/או שימושים אחרים בתחום הנכס.
  • נזילה או דליפה ברשת המים הפרטית (בין מד המים הראשי בגבול הנכס ובין מדי המים של יחידות הדיור) האחריות על רשת המים הפרטית הנה על בעלי הנכס, ואינה באחריות של 'מעיינות העמקים'.
  • תקלה באחד או יותר ממדי המים של יחידות הדיור (לדוגמא: מד מים שנעצר או שאינו מונה את כמות המים כראוי).
  • שימוש לא מורשה במים ו/או גניבת מים


תאגיד המים והביוב 'מעיינות העמקים' יפנה באופן יזום לדיירים במקרים בהם צריכת המים המשותפת שלהם גבוהה מ-10 מ"ק ליחידת דיור החל מנובמבר 2010 על מנת לאפשר לבעלי הנכס לבדוק את הסיבה לצריכת המים המשותפת החריגה. הואיל ו'מעיינות העמקים' אינו קובע את כללי החיוב ותעריפי המים והביוב אלא מועצת רשות המים הממשלתית התאגיד חייב על פי חוק לחייב את צרכניו בהתאם להוראות כללי תאגידי המים והביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע - 2009
.