איחור בתשלום חשבון המים


אנא שלמו את חשבונות המים והביוב במועד הנקוב בחשבון המים והביוב על מנת למנוע מהתאגיד לחייבכם בריבית פיגורים. תשלום בהוראת קבע בנקאית או כרטיס אשראי הנה הדרך הטובה ביותר להימנע מאיחורים בתשלומים.

 

להלן כללי רשות המים הממשלתית בנוגע לחיוב צרכנים בגין פיגור בתשלום חשבון המים, שתאגיד המים והביוב מעיינות העמקים בע"מ מחויב לפעול לפיהם:

 

  • המועד האחרון לתשלום חיוב שנקבע בהודעת חיוב יהיה : (1) אם הודעת החיוב נשלחה בדואר או על ידי שליח 18 ימים לפחות ממועד משלוחה לצרכן ו-(2) אם נשלחה באמצעות משלוח אלקטרוני 15 ימים לפחות ממועד משלוחה לצרכן.
  •  
  • איחור בתשלום - נמדד החל מהיום הראשון לאחר מועד התשלום המופיע בחשבון המים והביוב (ובתנאי שמועד התשלום הוא לפחות 15 ימים מיום משלוח הודעת החיוב).
  • אם לא שולם התשלום בגין חשבון המים והביוב במועד התשלום תיתוסף עליו ריבית פיגורים של החשב הכללי, בחישוב יומי, ממועד החיוב ועד לתשלומו בפועל.
  • ריבית החשב הכללי - מוגדרת בכללי תאגידי מים וביוב ( חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע – 2009  בפרק ההגדרות של הכללים: "ריבית פיגורים החשב הכללי" – כמשמעותה בהודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי כפי שהיא מתפרסמת מעת לעת ברשומות.

להצגת ריבית החשב הכללי העדכנית לחצו כאן

 

חשוב להדגיש כי חיוב בריבית על פיגורים בתשלום אינו מבטל פעולות אכיפה מצד מעיינות העמקים בע"מ בגין חובות מים שלא שולמו, ואינו מבטל חיובים בגין הליכי הגבייה. לכן שלמו את החשבונות במועד.

 

הסדר תשלומים

בהתאם לכללי רשות המים והביוב הממשלתית רשאית מעינות העמקים לקבוע הסדר לפרעונו של חוב לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים ממועד תחילת ההסדר או לתקופה ארוכה יותר בנסיבות חריגות הנוגעות: להיקף החיוב, לאופן היווצרותו, או למצבו הכלכלי של הצרכן.

כל תשלום לפי הסדר תשלומים ישולם בתוספת ריבית החשב הכללי בחישוב יומי ממועד תחילת ההסדר ועד יום תשלומו בפועל, בהתאם לכללי רשות המים והביוב הממשלתית :

  • תשלום לפי הסדר שלא שולם בתוך 15 ימים מהמועד שנקבע לתשלומו ישולם בתוספת של ריבית פיגורים של החשב הכללי בחישוב יומי ממועד תחילת ההסדר ועד לתשלומו בפועל.
  • לא פרע אדם שני תשלומים לפי הסדר תשלומים שנעשה עימו או לא שילם את החשבון התקופתי השוטף, רשאית מעיינות העמקים לבטל את ההסדר עימו.
  • נקבע לצרכן הסדר תשלומים, לא תנקוט כנגדו 'מעיינות העמקים' פעולות גבייה כל עוד עמד בהסדר התשלומים.

 

המידע המופיע בדף זה מבוסס על הנחיות רשות המים הממשלתית,

המופיעות בסעיף 30-33 בכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע – 2009.