זיכוי במקרה של נזילה סמויה

 

במקרה של נזילה סמויה ברשת המים הפרטית של הצרכן (רשת המים באחריות צרכן המים משעון המים הראשי כללי במקרה של בית משותף ונכסים אחרים). נקבעה ל'מעיינות העמקים' מתכונת שמאפשרת להקל במידת מה על הצרכן ולזכותו בחלק מחיובי המים בגין כמות המים שמוערכת ככמות של הנזילה הסמויה:

 

צרכן שכמות המים המחויבת שלו חריגה מהרגיל ואיתר נזילה סמויה ברשת המים הפרטית יגיש ל'מעיינות העמקים' בקשה להפחתת החיוב בגין נזילה סמויה ובלבד שיציג אסמכתא על כך שתיקן את הנזילה בעצמו או על ידי בעל מקצוע.

 

  • 'מעיינות העמקים' תבצע הערכה של הצריכה הממוצעת לחודש בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת התאגיד תקבע מתכונת החישוב.
  • הצרכן יחויב בעד כמות המים המבטאת את הצריכה הממוצעת לחודש בהתאם לתעריפים שהוא מחויב בהם.
  • בעד הכמות שמעל הצריכה הממוצעת לחודש (הערכה של כמות המים המבטאת את הנזילה), עלות שולית לרכישת מים מחברת 'מקורות' בתוספת תעריף חלוקת מים ושיקום מתוך כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), תשנ"ד - 1994. נכון לתקופה שהחלה ביום 1.1.2014 התעריף שבו יחויב הצרכן כולל מע"מ בגין נזילה סמויה הינו  7.112 שח למ"ק כולל מע"מ.

תאגיד 'מעיינות העמקים' מודע לקשיים ביישום והסרבול של מתכונת זיכוי צרכנים בגין נזילה סמויה. על פי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 התאגיד מחויב לפעול לפי כללי מועצת רשות המים הממשלתית, לצערנו נאסר על התאגיד לסטות מהמתכונת שבכללים, ומתנצלים שעלינו לשנות את המתכונת שהייתה קיימת לפני הקמת התאגיד.

 

אנו קוראים לצרכנים לבחון היטב את כמות המים המחויבת שלהם ולתקן ללא דיחוי כל נזילה.


האמור בדף זה מבוסס על סעיף 25 לכללי רשות המים הממשלתית, כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) התש"ע – 2009.