זיכוי במקרה של נזילה סמויה

 

במקרה של נזילה סמויה ברשת המים הפרטית של הצרכן (רשת המים באחריות צרכן המים משעון המים הראשי כללי במקרה של בית משותף ונכסים אחרים). נקבעה ל'מעיינות העמקים' מתכונת שמאפשרת להקל במידת מה על הצרכן ולזכותו בחלק מחיובי המים בגין כמות המים שמוערכת ככמות של הנזילה הסמויה:

 

צרכן שכמות המים המחויבת שלו חריגה מהרגיל ואיתר נזילה סמויה ברשת המים הפרטית יגיש ל'מעיינות העמקים' בקשה להפחתת החיוב בגין נזילה סמויה ובלבד שיציג אסמכתא על כך שתיקן את הנזילה בעצמו או על ידי בעל מקצוע.

 

  • 'מעיינות העמקים' תבצע הערכה של הצריכה הממוצעת לחודש בנכס בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת התאגיד תקבע מתכונת החישוב.
  • הצרכן יחויב בעד כמות המים המבטאת את הצריכה הממוצעת לחודש בהתאם לתעריפים שהוא מחויב בהם.

 

סוג התעריף

 

תעריף (בש"ח לקוב לא כולל מע"מ)
 
      הערות
 
נזילה עד גובה צריכה רגילה
או הפרשי המדידה הרגילים
כמפורט בפרק 1
צריכה רגילה - ממוצע הצריכה בכל תקופות
החיוב בשנה האחרונה שבהן נקרא מד המים
המשויך, ושלא הוגשה לגביהן בקשה להכרה
בצריכה חריגה הנובעת מנזילה לפי
סעיף 15 או בקשה לעריכת בירור לפי
סעיפים 43 או 52 א(א)
הפרשי מדידה רגילים - ממוצע הפרשי
המדידה בכל תקופת החיוב בשנה האחרונה
ושלא הוגשו לגביהן בקשות להכרה בצריכה
חריגה.
כמות שמעבר לצריכה רגילה ועד 100
קו"ב מעל לצריכה הרגילה
6.312
 
כמות שמעבר ל- 100 קו"ב מעל
לצריכה הרגילה לצרכן ביתי
1.000
 
כמות שמעבר ל- 100 קו"ב מעל
לצריכה הרגילה לצרכן שאינו ביתי
6.312
 

 

תאגיד 'מעיינות העמקים' מודע לקשיים ביישום והסרבול של מתכונת זיכוי צרכנים בגין נזילה סמויה. על פי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 התאגיד מחויב לפעול לפי כללי מועצת רשות המים הממשלתית, לצערנו נאסר על התאגיד לסטות מהמתכונת שבכללים, ומתנצלים שעלינו לשנות את המתכונת שהייתה קיימת לפני הקמת התאגיד.

 

אנו קוראים לצרכנים לבחון היטב את כמות המים המחויבת שלהם ולתקן ללא דיחוי כל נזילה.

 

 

האמור בדף זה מבוסס על סעיף 25 לכללי רשות המים הממשלתית, כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) התש"ע – 2009.

 

 

לוח 1 – סיכום צריכת המים במונים של כל יחידת דיור וצריכת המים המשותפת

 

 
צריכה במ"ק לתקופה במד בכל יחידת דיור
      תוספת צריכה משותפת
יחידת דיור 1
10
0
יחידת דיור 2
20
0
יחידת דיור 3
50
0
יחידת דיור 4
5
0
יחידת דיור 5
15
0
סה"כ
100
0