זיכוי צרכנים בשל גביית יתר


תאגיד 'מעיינות העמקים' פועל על מנת לחייב את צרכניו באופן מדויק ונכון ומפעיל מנגנוני בקרה רבים על מנת שלא לחייב את צרכניו מעבר לנדרש. לעיתים עשויות להיות טעויות בחשבונות המים ו/או זיכוי של הצרכנים בגין גביית יתר.

 

אנו מביאים את תמצית הוראות כללי רשות המים הממשלתית בנושא, יצוין כי כללים אלו נקבעו על ידי רשות המים הממשלתית ומעיינות העמקים בע"מ מחויב לפעול לפי האמור בכללים. אנו מודעים לסרבול ואי בהירות הנושא ונפעל מול רשות המים הממשלתית לפשט את התהליכים.

 

  • שילם צרכן תשלום יתר בלי שחב לו למעיינות העמקים בע"מ, יחזיר לו התאגיד את תשלום היתר באמצעות תשלומו בפועל לצרכן או בקיזוז הסכום של תשלום היתר בהודעת החיוב הקרובה לכל המאוחר.
  • 'מעיינות העמקים' תשיב לצרכן את תשלומי היתר עד למועד של 30 ימים מיום הודעת הצרכן על תשלום היתר (הודעת הצרכן – הודעת הצרכן בכתב למעיינות העמקים בע"מ בצרוף מסמכים המאמתים את הודעתו ככל שנדרש לפי נסיבות העניין), שהם צמודים למדד המחירים לצרכן בין המדד שפורסם סמוך למועד שילומו של "תשלום היתר" ובין המדד הידוע סמוך ליום החזרתו של תשלום היתר לצרכן.
  • לא החזיר תאגיד 'מעיינות העמקים' את "תשלום היתר" עד למועד ההחזר ("מועד ההחזר" – היום הראשון לאחר 30 ימים מיום הודעת הצרכן) יוחזר הסכום שנקבע בסעיף 2 לעיל בתוספת ריבית פיגורים החשב הכללי לטובת הצרכן.

מערכת המחשוב של התאגיד ערוכה לבצע חישוב של ההחזרים לפי כללי רשות המים.


 

המידע המופיע בדף זה מבוסס על הנחיות רשות המים הממשלתית,

המופיעות בסעיף 35 בכללי תאגידי מים וביוב

 (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע – 2009.