שפכי מפעלים

 

 סקירה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011


בשנים האחרונות הורחבו הדרישות לטיפול בשפכים תוך הטלת חובת הטיפול והאחריות לכך על תאגידי המים והביוב. במסגרת זו נקבעו תקנות בריאות העם על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, וכן כללי מועצת רשות המים לטיפול בשפכים המוזרמים על ידי תעשיה ועסקים למערכות הביוב. בהתאם לחוק אסור לתאגיד לאפשר למפעלים הזרמת שפכים בערכים חריגים או אסורים למערכת הביוב. למימון הטיפול בשפכים קבעה הרשות הממשלתית למים וביוב כללי תעריפים, בתוקף סמכותה לפי חוק תאגידי מים וביוב,התשס''א- 2001, לפיהם יחויבו כלל הגופים המזרימים שפכים למערכת הביוב, בהתאם לקבוע בכללים. החיוב בתשלומים בגין הזרמת השפכים והטיפול בהם יתווסף לתשלומים בגין שירותי הביוב הנגבים על ידי תאגידי המים והביוב בחשבונות המים והביוב.

בסוף שנת 2011 נכנסו לתוקפם כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011 (להלן: "כללי השפכים"), הקובעים הוראות שונות בקשר להסדרת הזרמתם של שפכי מפעלים באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין, וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה. הקלקו לכללי השפכים.

לפי הוראות כללי השפכים, מפעל לא יזרים, במישרין או בעקיפין, שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה", כהגדרתם בכללי השפכים, למערכת הביוב של התאגיד. כמו כן, מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים", כהגדרתם בכללי השפכים, אלא בכפוף לדיווח או לקבלת אישור מתאים מן התאגיד והמשרד להגנת הסביבה, לפי המקרה, וזאת לפי סעיף 6 לכללי השפכים.

בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תוכנית הניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים, שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים למערכת הביוב בניגוד לכללי השפכים, וכן לנוכח תוצאות דיגומים קודמים שנערכו במפעל. תוכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק ואת תדירות הדגימה.

בהתאם לכללי השפכים, על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות, לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009 (להלן: "כללי התעריפים"). עלות הדיגום תחושב על ידי התאגיד עפ"י פירוט הפרמטרים שנדגמו בבית העסק.

ככל שיימצא בדיגום ובבדיקות שיבוצעו על ידי התאגיד, כי מפעל מזרים שפכים חריגים ו/או שפכים אסורים להזרמה, יחויב המפעל לפי התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים. חישוב עלות האגרה בגין שפכים חריגים מתבצע עפ"י הנוסחא בכללים, פירוט במצגת המצ"ב.

 ככל שנמצאו שפכים אסורים, וללא קשר בריכוז המזהם מעבר לסף שנקבע בכללים, עלות האגרה תהיה פי שישה מהעלות המשולמת. הקלקו למצגת של רשות המים בנושא שפכי תעשיה.

דיווח או בקשה להזרמת שפכים חריגים: לפי כללי השפכים, באפשרות המפעל להגיש דיווח על הזרמת שפכים חריגים - שריכוזם מעל הערכים הנקובים בטור ב' והנמוכים מטור ג' בתוספת השנייה בכללי השפכים - וזאת 30 ימים מראש. 

כמו כן, באפשרות המפעל להגיש בקשה להזרמת שפכים חריגים – שריכוזם מעל הערכים הנקובים בטור ג' כאמור – ובה ינמק את הערכים המרביים וכמות השפכים המיועדים להזרמה. הערכים שדווחו על ידי מפעל בדיווח או בבקשה כאמור לעיל, יהיו הריכוז המרבי המותר להזרמה על ידי המפעל. כמוכן, ערכים אלו ישמשו לקביעת התעריף שתגבה החברה מהמפעל בהתאם לכללי התעריפים, וזאת גם אם הריכוז אשר נמדד בפועל היה נמוך יותר. ככל שהשפכים המוזרמים יהיו בערכים גבוהים יותר מן המדווח בדיווח/בבקשה, החיוב יהיה לפי הריכוז שהוזרם בפועל. יצוין כי במידה וימצאו שפכים חריגים עליהם לא הצהיר המפעל ולא קיבל אישור מתאגיד מעיינות העמקים בע"מ, המפעל יחויב פי 4 מהסכום שנקבע לשפכים חריגים.
 

להלן טבלת חישוב האגרות לפי סיווג השפכים:


לפי סעיף 5ב לכללים יישא המפעל בעלות הדיגום והבדיקות כמפורט בכללי התעריפים
 
מטר
(מג"ל)
שפכים
מותרים
שפכים חריגים
שניתן להזרימם בדיווח
ואין צורך באישור מיוחד
שפכים חריגים 
המחייבים
אישור של התאגיד
והמשרד להגנת הסביבה
שפכים אסורים
  תקנה
6 ב'
תקנה
6 א'
תקנה
6 ב'
תקנה
3 א' 1
 
התוספת הראשונה
 
צריכת חמצן כימית עד 800 בין 800- 2000 מעל 2000 כמפורט בכלל
כלל מוצקים מרחפים עד 400 בין 400-1000 מעל 1000
חנקן קילדל עד 50 בין 50-100 מעל 100
 
זרחן כ-P עד 15 בין 15-30 מעל 30
 

חישוב אגרת הביוב

אין

ע"פ נוסחת החישוב בכללי
 
ע"פ נוסחת החישוב בכללים
ולאחר קבלת האישורים.
הזרמה ללא אישור
תחויב באגרת הביוב כפול ארבע

אגרת הביוב
כפול שש
 

פרסום ממצאי הדיגום באתר האינטרנט של מעיינות העמקים:

בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ותקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), תשס"ט-2009, מתפרסמות באתר האינטרנט של מעיינות העמקים בע"מ ממצאי דיגום השפכים אשר נערכים במפעלים הכלולים בתוכנית הניטור. מפעלים הכלולים בתוכנית הניטור, והמתנגדים לפרסום המידע, רשאים להודיע לחברה על כך, בצירוף נימוקים להתנגדות.

 

לתכנית  ניתור ובקרה - איכות וכמות שפכי תעשיה לשנים 2017-2018 לחצו כאן >