חוקים כללים ותקנות 

משק המים והביוב בישראל מאוסדר באמצעות מספר חוקים מרכזיים המפורטים להלן:

פעילות אסדרת המשק נעשית על ידי האורגנים השונים שהקימו החוקים, הכוללים את האורגנים הסטטוטוריים הבאים: מועצת רשות המים; מנהל רשות המים והממונה על תאגידי המים והביוב. לכל אחד מן האורגנים מוקנות סמכויות משלו בחוקים השונים, שבאמצעותן הוא ממש את סמכותו ואחריותו לניהול משק המים והביוב. 

חשוב לציין, כי עקרון היסוד החולש על אסדרת מקורות המים בישראל הוא העיקרון לפיו המים הם קניין הציבור כולו ומנוהלים על ידי המדינה לטובת תושבי הארץ ולטובת פיתוחה. בתחום התעריפים חולש העיקרון של גילום העלויות בתעריפי השירותים השונים.

למידע נוסף באתר רשות המים לחצו כאן >