עדכון צרכנים לגבי הגשת טופס 4 כתנאי לחיוב לפי תעריף למגורים

 

תושבים יקרים,לפי סעיף 157א' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ח-1965, "הגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון" - ספק מים לא יספק מים לבניין, שלא לצורך בניה, אלא לאחר שהמבקש המציא לו אישור מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה. 

לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א-1981, אישור להספקת מים לבניין יהיה לפי טופס 4. 

צרכן בנכס המשמש למגורים, אשר אינו מחויב לפי תעריף למגורים ומעוניין בשינוי התעריף, מתבקש להמציא לתאגיד אישור לטופס 4 שניתן עבור הנכס.  כל עוד לא יומצא לתאגיד אישור כאמור, יחויב הנכס לפי תעריף "לצריכה אחרת".ביחד עם אישור זה, על הצרכן לדווח על מספר הנפשות המתגוררות בנכס.


לנוחיותכם טופס דיווח על מספר נפשות למילוי אונליין באתר: