מניעת זרימה חוזרת

אביזרים למניעת זרימה חוזרת הם קודם כל אביזרים בטיחותיים, אשר מטרתם למנוע את זיהום המים המיועדים לשתיה. על מנת להבטיח את הפעילות התקינה של האביזרים בכל מקום בו הם מותקנים, התקנות מחייבות בדיקתם לאחר כל התקנה או תיקון ואחת לשנה לכל הפחות.

בפברואר 2022 פורסם גיליון תיקון לת"י 4426 : מונעי זרימה חוזרת- דרישות התקנה ובדיקות באתר.
ניתן לרכוש את התקן וגיליון התיקון דרך אתר מכון התקנים.
אחד השינויים המרכזיים שנכנסו לתוקף ונדרש להתארגן לקראתו, הינו בנושא תווית/מדבקה שתוצמד על המז"ח הנבדק. מעתה נדרש:

  1. .להצמיד תווית בת-קיימא בסיום בדיקת המז"ח
  2. לצלם את המז"ח עם התווית שהודבקה עליו
  3. לצרף לטופס הבדיקה (המקוון או הידני) צילום המז"ח הכולל את התווית שעליו התווית (המדבקה) תכלול את הפרטים הבאים:
  • תאריך הבדיק
  • השם הבודק
  • שם החברה או שם העסק שבו עובד הבודק

באתר משרד הבריאות בקובץ המפורסם בנושא ת"י 4426 ניתן פירוט לסעיפים נוספים בתקן, כגון ערכות הכיול וטופס הדיווח, בהם נעשו שינויים.