סל שירותים

על פי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 תאגידי מים וביוב מחויבים לספק שירותים בהתאם ל"אמות מידה" (סל השירותים). להלן סעיפי החוק הרלוונטים:

סעיף 99:

(א) מועצת הרשות (הכוונה למועצת רשות המים הממשלתית - הערה שלנו) תקבע, בהתייעצות עם הממונה או לפי הצעתו, אמות מידה והוראות בענין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה ולהבטחתם ברציפות ולאורך זמן, ובלבד שלא יסתרו כל דין אחר.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), תקבע מועצת הרשות אמות מידה והוראות בענינים אלה:

(1) פרקי הזמן המרביים לחיבורו של נכס למערכת המים ולמערכת הביוב, ולתיקון תקלות במערכות המים והביוב.

(2) פרקי הזמן המרביים שבהם רשאית חברה להפסיק אספקת שירותים לצורך תיקון תקלות במערכות המים והביוב, וחובת חברה לתת הודעה מראש על הפסקות מתוכננות.

(3) דרכי טיפול של חברה בתלונות של צרכנים.


סעיף 100:

מועצת הרשות תקבע כללים בענין סכומי כסף שתשלם חברה לצרכנים בשל הפרת הוראות שנקבעו לפי "סעיף 99".

'סל השירותים' נדרש מכיוון שלצרכנים של תאגידי מים וביוב קיימת נחיתות מובנית מול התאגיד ואינם יכולים להחליף את ספק המים שלהם, המחוקק ראה חשיבות להבטיח כי תאגידי המים והביוב יעניקו שירות בהתאם לאמות מידה ברורות בהיבטים של טיב השירות בהיבטיו ההנדסיים והצרכניים.

שרות הניתן על ידי תאגידי מים וביוב הנו השרות המוניציפאלי היחיד בישראל שניתן לפי 'אמות מידה מחייבות'. מועצת רשות המים הממשלתית טרם קבעה אמות מידה בנושאים צרכניים אלא רק בתחום ההנדסה (נקבעו על ידי הרשות לשירותים ציבוריים מים וביוב בשנת 2005) למרות זאת 'מעיינות העמקים בע"מ' יקבע אמות מידה בתקופה הקרובה ויפרסמם באתר זה.