חירום - כללי

הערכות להתמודדות עם משבר מים בתחומי התאגיד


מצב חרום הינו כל מצב בו נפגעת היכולת לאספקת מים לתושבים, או קיימת פגיעה בקווי ההולכה של מערכת הביוב ומתקני הביוב (תחנות שאיבה ומתקני טיהור שפכים). התכנית מתמקדת בבעיה הדחופה יותר – יכולת אספקת מים לתושבים.

מצבי החרום מתאפיינים במספר אופנים הנבדלים ברמת החומרה שיפגעו התשתיות, והשוני ביכולת לתת מענה:


א. מצב שגרה

שבמהלכו עלולה להיפגע תשתית הולכת מים באחד מיישובי התאגיד (קווי מים, מתקני שאיבה למים, בריכות אגירה), או מצב בו התרחש זיהום מים באחת ממערכות אלה.


ב. רעידת אדמה

יישובי התאגיד סמוכים לשבר יגור. משמעות של רעידת אדמה בשבר יגור הינה פגיעה אפשרית בתשתיות עיליות ובקווי הולכה. במצב זה פוטנציאל הנזק יכול להיות גדול ביותר, כאשר ככל הנראה לא תהיה ההתראה להערכות לחרום והמעבר משגרה לחרום יהיה ללא הערכות מקדימה. המאפיין מצב זה שניתן יהיה לקיים שגרת אספקת מים בתחנות החלוקה עם הפרעות מעטות יחסית (מעבר לרעשי אדמה משניים).


ג. מצב מלחמה

במצב בו פרצה מלחמה והעורף יופגז בצורה שוטפת. האיום המרכזי הינו טילי קרקע קרקע ורקטות. במצב זה הסיכון להיפגעות הינו בעיקר לתשתיות עיליות (מתקני שאיבה ובריכות מים). המאפיינים של מצב זה הם הצורך לתת מענה עצמאי בכל יישוב בנפרד. בנוסף לכך היכולת לטפל בתשתיות ולספק מים לתושבים' מוגבלת עקב האיום המתמשך.

התאגיד נערך למענה עצמאי לכל יישוב בנפרד, ולהיערך למיגון לעובדי התאגיד (צוותי התיקון ואחראי החלוקה של המים). מצב מלחמה מתאפיין בדר"כ בהערכות מקדימה, המאפשר פיזור אמצעים ותגבור היישובים בהתאם לתרחישים.

למצבים ב' ו-ג' יכולים להיות תסריטים רבים התלויים באירוע (מותנה בתשתיות שנפגעו, ובמצב הלחימה באותו השלב). מתן המענה ייגזר מהיכולת לתיקון התקלה, להחזרת המצב לקדמותו וכן מהיכולת לאספקת מים שוטפת במינימום סיכונים לתושבים ולצוותי החרום.

במצב חרום התאגיד הינו הזרוע הביצועית של כל רשות מקומית לטיפול בתשתיות המים והביוב, והכתובת לאספקת מים לתחנות החלוקה בהתאם לתרחיש. הצוות העומד לרשות התאגיד הינו צוות עובדי התאגיד, קבלני האחזקה העובדים עם התאגיד ומתנדבים שיגויסו לתגבור עבודת התשתית ולהובלת המים לנקודות החלוקה.

ביישוב ממונה נציג מטעם המועצה המקומית, שמשמש איש הקשר ממוקד החרום היישובי לצורך עדכון הדדי וטיפול במקרים ותגובות. כמו כן יהיה נציג זה אחראי לאיוש סדרנים ומחלקי מים בנקודות החלוקה.


מצבי חרום מוגדרים באירוע חרום מים


מצב 1

אין הפרעות או פגיעות במערכת אספקת המים, תמשך אספקת המים כבשגרה, המשך התכוננות והכנות לאירועי חירום במים על פי נהלי תכנון ארגון ותפעול מערכות אספקת המים כבשגרה.


מצב 2

קיימות התרעות מודיעיניות לפגיעה  אפשרית במערכות אספקת המים, תמשך אספקת המים כבשגרה, תוך הגברת הכוננות ונקיטת הצעדים המתחייבים. היערכות מערך המים, למצבי החירום. יש להצטייד מראש ב 4 ליטר לאדם ליממה למשך שלושה ימים, כמנת מים קבועה שתהיה בבתים למקרה של משבר מים. 


מצב 3

פגיעה חמורה באספקת חשמל, פגיעות חמורות במערכת הייצור/ואו ההולכה של החשמל כתוצאה מהפגזות וחבלות, אירועי פח"ע או תקלות טכניות, המונעות הפעלת מערכת הפקת המים והולכתם. ירידה כללית ביכולות אספקת המים, לחצים נמוכים. האטה בזרימה במערכת הביוב שתגרום לשכיחות בסתימות וקשיים בסילוק הביוב. צמצום בכמויות המים המסופקים לצרכנים כאשר תמשך אספקת המים לצרכי משק בית והחי,  ככל שניתן.

מצב 4

פגיעה חלקית במערכת אספקת מים מקומיות ו/או אזוריות פגיעות חלקיות פיזיות ו/או באיכות מים במקורות המים וברשת אספקת המים המקומית ו/או האזורית כתוצאה מהפגזות, חבלות, אירועי פח"ע או תקלות טכניות ויתכן בשילוב הפסקות חשמל. אספקת המים תלווה בהפרעות ושיבושים, לרבות פגיעה באיכות המים והגבלת השימושים במי השתייה. מי ביוב וחומרים מזהמים אחרים שחדרו או עלולים לחדור לרשתות המים ועלולים לגרום  לסכנה תברואית. 

מצב 5

"משבר מים" פגיעה במערכת אספקת מים אזוריות ו/או ארציות  פגיעה רבת הקף מכוונת או תקלה טכנית חמורה או אסון טבע (כגון רעידת אדמה) במערכות אזוריות/ארציות בשתי אפשרויות:

  • הפסקה כוללת באספקת מים אזורית/ארצית.

  • זיהום מים המונע אפשרות שימוש במים לשתייה, מזון ורחצה. תהליך כזה יכול לגרום לחוסר יכולת לספק מים ברשתות, וחלוקת המים תבוצע במכלים ניידים, נייחים, בקבוקי מים או בכל דרך אחרת. בנקודות חלוקה קבועות מראש.


מוקד התאגיד ייתן מענה בחירום בכל אותם מספרי הטלפון המוכרים לתושבים בשגרה, וכן יינתן מענה דרך מוקדי החרום של הישובים איתם נמצא התאגיד בקשר מתמיד. כמו כן נמצא התאגיד בקשר עם גורמי החרום השונים, שיסייעו באירועים כאלה בעתיד (פיקוד העורף, רשות המים, חברת מקורות, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה).

תאגיד מעיינות העמקים בשיתוף הרשויות המקומיות, עושה ויעשה כל מאמץ בשגרה ובחרום לספק מים לתושבים ולספק תנאי סניטציה טובים במינימום פגיעה באיכות החיים של התושבים.