שירותי פינוי בור רקב / בור ספיגה

 

 • בהתאם להוראות הפרק השביעי בכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011 (להלן: "הכללים"), צרכן זכאי לקבל מן החברה שירותי ריקון בור רקב או בור ספיגה המחובר לבור הרקב, באמצעות ביובית (להלן: "שירותי פינוי"), בכפוף לקיומם של התנאים הבאים:

 

 1. אין מערכת ביוב באזור שבו הנכס מצוי או שמערכת הביוב לא מגיעה לגבולו.        
 2. צינור מוצא השפכים של הנכס מחובר לבור רקב אטום מפני חלחול שפכים לקרקע המחובר לבור ספיגה, ולא מוזרמים אליו שפכי תעשייה.        
 3. הצרכן הגיש בקשה לקבלת שירותי פינוי, לפי הטופס המצורף למכתב זה.        
 4. הצרכן המציא אישור לפי סעיף 157א(ה) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965; בנכסים שהוקמו לפני שנת 1965 יש להציג אישור מהרשות המקומית כי בניית הנכס נעשתה כדין
   

 

 • שירותי הפינוי ינתנו בכפוף לכך שקיימת גישה חופשית ונאותה ולא קיימת מניעה הנדסית או בטיחותית למתן שירותי הפינוי. 
 • בכפוף לקיום כל התנאים שלעיל, שירותי הפינוי יינתנו עד פעמיים בחודש. 
 • מובהר, כי צרכן שאינו זכאי או אינו מעוניין בשירותי פינוי מהחברה כאמור לעיל, המפנה את שפכיו לבור רקב או בור ספיגה המחובר לבור רקב, יישא באחריות לריקון בור הרקב או בור הספיגה, לפי העניין, ויישא בעלות הכרוכה בכך, נוסף על חיובי המים והביוב. 
 • בכל שאלה או הבהרה בנושא זה ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות בתאגיד בטל. 04-8569696
 

 

לחצו להורדת טופס בקשה לקבלת שירותי פינוי: