תעריפי המים והביוב

 

החיוב בעבור צריכת המים והביוב למגורים מבוסס על שני תעריפים, שנקבעו על ידי מועצת רשות המים והביוב הממשלתית והינם אחידים וזהים בכל תאגידי המים והביוב בישראל. החיוב הוא לפי כמות המים שנצרכה הנמדדת לפי יחידות מדידה של מטר קוב (מ"ק), כל מ"ק מכיל 1,000 ליטרים.

תעריפים למים ולביוב לצריכה למגורים, שסופקו החל מיום 1.1.2024 על ידי מעיינות העמקים למגורים הנם:


 

תעריף 1  |  7.955 ש"ח למ"ק כולל מע"מ

 
בעבור כמות מים של עד 7 מ"ק לנפש לחודשיים, ובכל מקרה לא פחות מ- 14 מ"ק לחודשיים ליחידת דיור
(גם אם מתגוררים בה דרך קבע פחות משתי נפשות).
 

 

תעריף 2 + עסקים:  14.600 ש"ח כולל מע"מ

בעבור כמות המים שנצרכה מעל 7 מ"ק לנפש לחודשיים ובכל מקרה החל מצריכת המים והביוב של 14 מ"ק ביחידת דיור
(גם אם מתגוררים בה דרך קבע פחות משתי נפשות).

 

  תעריף ביוב בלבד |  5.85 ש"ח כולל מע"מ 


תעריפים נוספים שאינם לצריכה למגורים:

תעריף המים והביוב לשימושים אחרים, כגון: תעשייה, מסחר, שירותים, מקוואות, בתי חולים, צה"ל וכד' הוא התעריף הגבוה (למעט התעריף לגינון ציבורי הפטור מרכיב הביוב). צרכנים הצורכים מעל 15,000 מ"ק מחיבור אחד זכאים לתעריף מופחת, פרטים יופיעו בחשבונם של צרכנים אלו. 

קביעת תעריפי המים והביוב נעשית על ידי מועצת רשות המים והביוב הממשלתית, תאגיד המים והביוב האזורי מעיינות העמקים אינו קובע את התעריפים. התעריפים הינם תעריפים אחידים בכל תאגידי המים והביוב במדינת ישראל.

 

מקור הסמכות: כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) (תיקון), התשע"ו-2015, שפורסמו בקובץ התקנות 7591 , מיום י"ח בטבת התשע"ו, 30.12.2015 עמודים 441-449. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר האינטרנט של מעיינות העמקים ובין הכללים ו/או התקנות יגברו האחרונים. ט.ל.ח. .
 
 
 

לוח 1 - תעריפים היסטורים לצריכה למגורים בש"ח למ"ק:
 

מתאריך

תעריף נמוך
(₪ למ"ק, כולל מע"מ)

תעריף גבוה
(₪ למ"ק, כולל מע"מ)

1 ביולי 2023 7.897 14.492
1 באפריל 2023 7.661 14.061
1 בינואר 2023 7.876 14.061
1 בינואר 2023 7.876 14.061
1 ביולי 2022 7.607 13.581
1 בינואר2022 7.514 13.488
1 ביולי 2021 7.641 13.717
1 במרץ 2021 7.385 13.461
1 בנובמבר 2020 7.385 13.825
1 ביולי 2020
7.385 
13.461 
1 בינואר 2020
7.385 
13.461 
1 ביולי 2019
7.079
13.153
1 בינואר 2019
6.88
12.95
1 ביולי 2018
6.60
12.32
1 ביוני 2018
6.54
12.32
1 ביולי 2016
7.66
12.32
1 בינואר 2016
7.67
12.35
1 ביולי 2015
7.96
12.82
1 בינואר 2015
8.05
12.95
1 ביולי 2014
8.88
14.29
1 בינואר 2014
8.89
14.31
1 ביולי 2013
9.26
14.91
1 בינואר 2013
9.10
14.65
1 בספטמבר 2012
8.85
14.24
1 ביולי 2012
8.77
14.12
1 בינואר 2012
8.63
13.89
1 ביולי 2011
8.63
13.89
1 בינואר 2011
8.63
12.48
1 ביולי 2010
8.63
12.48
1 בינואר 2010
8.11
11.95