גביית מים לפי הערכה

 

'מעיינות העמקים' תקרא את כל קריאי מדי המים הראשיים ואת כל מדי המים המשויכים שבתחומה ותחייב את צרכניה לפי הכמויות שנמדדו במדי המים.

 

מקרים בהם רשאית 'מעיינות העמקים' שלא לקרוא מד מים ולבצע הערכה של כמות צריכת המים 

  • מד המים נפגע באופן שעלול לפגוע באמינות המדידה או שמד המים אינו ניתן לקריאה (פעם אחת בלבד ולגבי תקופת חיוב אחת בלבד).
  • מד המים אינו מראה צריכה כלשהי פעמיים לכל היותר ובתנאי שהערכת הצריכה תתייחס לתקופת חיוב אחת בכל פעם, ושבכל אחת מתקופות החיוב שבגינן ניתנה הערכה לא נמדדה צריכה כלשהי.
  • לא ניתן להגיע אל מד המים או שלא ניתן להתקין מד מים בשל סיבות שאינן תלויות ב'מעיינות העמקים' .

 

 

צריכת מים לפי הערכה במקרה שבו מד המים לא פעל כהלכה

בהתאם לכללי מועצת רשות המים הממשלתית, במקרה בו מד המים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת ולא ניתן לקבוע את צריכת המים של הצרכן, 'מעיינות העמקים' חייבה את הצרכן בעד כמות מים שנקבעה לממוצע שני החודשים שקדמו לתקופה שבה לא פעל מד להלכה ובמשך שני החודשים שלאחריה, או לפי הצריכה של התקופה המקבילה בשנה הקודמת, על פי החלטת 'מעיינות העמקים' ובלבד שבתקופה עליה מסתמכים לצורך החיוב הייתה מדידה תקינה של צריכת המים.

האמור בדף זה מבוסס על סעיף 26 לכללי רשות המים הממשלתית, כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב) התש"ע – 2009.
'מעיינות העמקים' אינה רשאית לסטות מהמתכונת המופיעה בכללי מועצת רשות המים הממשלתית).

 

 

בוררות מד מים

בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תש"ע - 2009 (להלן החוק), בכל מקרה שמתקיימת מחלוקת בין התאגיד והצרכן בנוגע לתקינותו של מד המים רשאי הצרכן לבקש להעביר את מד המים באמצעות התאגיד לבדיקה במכון בדיקה שאושר על ידי רשות המים הממשלתית, לא ניתן לערער על תוצאות הבדיקה והן מחייבות הן את 'מעיינות העמקים' והן את הצרכן. ככל שישלם הצרכן על בדיקת מד המים יזוכה הצרכן אם יתברר שמד המים היה פגום. 'מעיינות העמקים' תזכה את הצרכן בהתאם לאמור בכללים. 

 

בהתאם לסעיף 1 בתוספת השנייה לחוק, יחוייב הלקוח עבור בדיקת מד המים, בתנאי שממועד התקנתו חלפו פחות מ - 7 שנים בסכום של:

 

1. מד מים שקוטרו עד " 3/4 כולל: 122.02 ש"ח כולל מע"מ

2. מד מים שקוטרו מעל " 3/4: 164.01 ש"ח כולל מע"מ

 

התאגיד מאפשר לצרכנים לדווח על קריאת המים שלהם באמצעות אתר האינטרנט ובאמצעות הפקס: 04-8569666